TARTALOM:

 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
 2. AZ ADATKEZELÉS INDOKAI
 3. A WEBSHOPBAN TÖRTÉNŐ ADATKEZELÉS CÉLJA, ALAPJA ÉS IDŐTARTAMA
 4. AZ ADATOK CÍMZETTJEI AZ ONLINE ÁRUHÁZBAN
 5. WEBSHOP PROFILOZÁS
 6. AZ ÉRINTETT JOGAI
 7. SÜTIK A WEBSHOPBAN ÉS AZ ANALITIKA
 8. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
 9. BELEEGYEZÉS VISSZAVONÁSA

§ 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

  1. A Webáruház jelen adatvédelmi irányelvei kizárólag tájékoztató jellegűek, ami azt jelenti, hogy nem jelentenek kötelezettséget a Szolgáltatás Igénybevevői vagy a Webáruház Ügyfelei számára. Az adatvédelmi szabályzat elsősorban a személyes adatoknak a Webáruházban az Adatkezelő általi feldolgozására vonatkozó szabályokat tartalmazza, beleértve a személyes adatok feldolgozásának indokait, céljait és időtartamát, valamint az érintettek jogait, továbbá a sütik és elemző eszközök Webáruházban történő használatára vonatkozó információkat.
  2. Az internetes áruházon keresztül gyűjtött személyes adatok kezelője az INFOLAB, NARLOCH, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, székhelye Tychy (székhely és szállítási cím: ul. Estetyczna 4, 43-100 Tychy); az Országos Bírósági Nyilvántartás Vállalkozói Nyilvántartásában a KRS 0000759058 szám alatt szerepel; a cégbíróság, ahol a cég iratait őrzik: Katowice-Wschód kerületi bíróság Katowicében, az Országos Bírósági Nyilvántartás VIII. gazdasági osztálya; alaptőkéje: 1,5 millió EUR: 1.634.300,00 PLN, NIP 6462914275, REGON 241941167, e-mail címe: [email protected], telefonszáma: 32 70 70 400 és faxszáma: 32 750 50 30 – a továbbiakban: „Üzemeltető„, aki egyben az internetes áruház szolgáltatója és az Eladó is.
  3. A személyes adatokat a Webáruházban az Adatkezelő a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban kezeli, különösen a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet – a továbbiakban „RODO” vagy „RODO-rendelet” – szerint. A RODO-rendelet hivatalos szövege: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
  4. Az Online Shop használata, beleértve a vásárlást is, önkéntes. Hasonlóképpen, a személyes adatoknak a Vevő vagy az Ügyfél által az Internetes áruház használatával történő megadása is önkéntes, két kivétellel: (1) szerződések megkötése az Üzemeltetővel – az Adatkezelővel kötött adásvételi szerződés vagy az elektronikus szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges személyes adatoknak az Internetes áruház weboldalán, az Internetes áruház szabályzatában és a jelen adatvédelmi szabályzatban megjelölt esetekben és mértékben történő meg nem adása az ilyen szerződés megkötésének lehetetlenségét eredményezi. A személyes adatok megadása ilyen esetben szerződéses követelmény, és amennyiben az érintett az adott szerződést az Adatkezelővel meg kívánja kötni, köteles a szükséges adatokat megadni. A szerződés megkötéséhez szükséges adatok körét minden alkalommal előzetesen jelzik az internetes áruház honlapján és az internetes áruház általános szerződési feltételeiben; (2) az Adatkezelő jogszabályi kötelezettségei – a személyes adatok megadása olyan jogszabályi követelmény, amely olyan általánosan alkalmazandó jogszabályokból ered, amelyek az Adatkezelőt személyes adatok feldolgozására kötelezik (pl. adózási vagy számviteli célú adatkezelés), és az ilyen adatok megadásának elmulasztása lehetetlenné teszi az Adatkezelő számára e kötelezettségek teljesítését.
  5. Az adatkezelő különös gondot fordít azon személyek érdekeinek védelmére, akiknek személyes adatait kezeli, és különösen felelős és biztosítja, hogy az általa gyűjtött adatok: (1) jogszerűen kezelik; 2) meghatározott, jogszerű célból gyűjtik, és nem vetik alá további, e célokkal összeférhetetlen adatkezelésnek; 3) érdemben helytállóak és megfelelőek a kezelés céljaihoz képest; 4) olyan formában tárolják, amely lehetővé teszi az érintettek azonosítását, és csak annyi ideig tartják fenn, amennyi az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges; és 5) olyan módon kezelik, amely megfelelő technikai vagy szervezési intézkedésekkel biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát, beleértve a jogosulatlan vagy jogellenes adatkezeléssel, valamint a véletlen elvesztéssel, megsemmisüléssel vagy károsodással szembeni védelmet.
  6. Tekintettel az adatkezelés jellegére, hatókörére, összefüggéseire és céljaira, valamint a természetes személyek jogainak és szabadságainak különböző valószínűségű és súlyosságú megsértésének kockázatára, az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak biztosítása érdekében, hogy az adatkezelés e rendelettel összhangban történjen, és hogy ezt bizonyítani tudja. Ezeket az intézkedéseket szükség szerint felül kell vizsgálni és frissíteni kell. Az Adatkezelő technikai intézkedéseket alkalmaz annak megakadályozására, hogy az elektronikus úton továbbított személyes adatokat illetéktelen személyek megszerezzék és módosítsák.
  7. A jelen adatvédelmi szabályzatban szereplő, nagybetűvel kezdődő szavak, kifejezések és rövidítések (pl. Eladó, Webáruház, Elektronikus szolgáltatás) a Webáruház oldalain elérhető Webáruház szabályzatában szereplő meghatározásuknak megfelelően értendők.

§ 2. AZ ADATFELDOLGOZÁS INDOKAI

  1. Az adatkezelő jogosult személyes adatok kezelésére, ha és amennyiben az alábbi feltételek közül egy vagy több teljesül: (1) az érintett hozzájárult személyes adatainak egy vagy több meghatározott célból történő kezeléséhez; (2) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett félként vesz részt, vagy az érintett kérésére a szerződés megkötését megelőzően történő lépések megtételéhez; (3) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges; vagy 4) az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél által követett jogos érdekek miatt szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek a személyes adatok védelmét igénylik, különösen, ha az érintett gyermek.
  2. A személyes adatok Adatkezelő általi kezelése minden esetben megköveteli, hogy az adatkezelésnek minden esetben fennálljon legalább az egyik, az alábbi pontban megjelölt indoka. 2.1. pontjában meghatározott feltételek fennállnak. A Szolgáltatás igénybe vevői és az internetes áruház vásárlói személyes adatainak az Adatkezelő általi kezelésének konkrét indokait az adatvédelmi szabályzat következő pontja tartalmazza – az Adatkezelő által végzett személyesadat-kezelés adott céljára való hivatkozással.

§ 3. AZ ONLINE ÁRUHÁZBAN TÖRTÉNŐ ADATKEZELÉS CÉLJA, ALAPJA ÉS IDŐTARTAMA

  1. A Rendszergazda által kezelt személyes adatok célja, alapja, időtartama és címzettjei minden esetben az adott Ügyfél vagy Ügyfél által a webáruházban vagy a Rendszergazda által végzett tevékenységekből következnek. Például, ha egy Ügyfél úgy dönt, hogy az Online Shopban vásárol, és a megvásárolt termék személyes átvételét választja a futárszolgálattal történő kiszállítás helyett, személyes adatait a megkötött adásvételi szerződés teljesítése céljából kezeljük, de a továbbiakban nem bocsátjuk a kiszállítást végző fuvarozó rendelkezésére az Adminisztrátor nevében.
  2. A Rendszergazda az alábbi táblázatban megadott okokból és időtartamra az alábbi célokból kezelhet személyes adatokat a webáruházon belül:

Az adatfeldolgozás célja

Az adatfeldolgozás jogalapja

Adatmegőrzési időszak

Adásvételi szerződés vagy elektronikus szolgáltatás nyújtására vonatkozó megállapodás teljesítése, vagy az érintett kérésére az említett szerződések megkötését megelőzően történő intézkedés megtétele.

a RODO-rendelet 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja (szerződés teljesítése) – az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett félként vesz részt, vagy ahhoz, hogy az érintett kérésére a szerződés megkötését megelőzően lépéseket tegyenek.

Az adatokat a megkötött adásvételi szerződés vagy elektronikus szolgáltatási szerződés teljesítéséhez, megszűnéséhez vagy egyébként lejáratához szükséges ideig kell tárolni.

Közvetlen marketing

a RODO-rendelet 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja (az Adminisztrátor jogos érdeke) – az adatkezelés az Adminisztrátor jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, amely az Adminisztrátor érdekeinek és jó hírnevének védelméből, az online áruházáról és a termékek értékesítésére irányuló törekvésből áll.

Az adatokat az Adatkezelő által követett jogos érdek fennállásának időtartamáig, de legfeljebb az Adatkezelőnek az érintett személlyel szemben az Adatkezelő üzleti tevékenysége miatt fennálló követeléseinek elévülési idejéig kell tárolni. Az elévülési időt a jogszabályok, különösen a Polgári Törvénykönyv rendelkezései határozzák meg (az üzleti tevékenységgel kapcsolatos igények elévülési ideje alapvetően három év, az adásvételi szerződés esetében pedig két év).

Az adatkezelő nem kezelheti az adatokat közvetlen üzletszerzés céljából, ha az érintett ténylegesen tiltakozik ez ellen.

Marketing

a RODO-rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja (hozzájárulás) – az érintett hozzájárult ahhoz, hogy az Adatkezelő személyes adatait marketing célokra kezelje.

Az adatokat mindaddig tárolják, amíg az érintett vissza nem vonja az e célból történő további feldolgozáshoz adott hozzájárulását.

Az Ügyfél véleménynyilvánítása a megkötött adásvételi szerződésről

a RODO-rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja – az érintett hozzájárult személyes adatainak véleménynyilvánítás céljából történő kezeléséhez.

Az adatokat mindaddig tárolják, amíg az érintett vissza nem vonja az e célból történő további feldolgozáshoz adott hozzájárulását.

Könyvelés

A RODO-rendelet 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja a számviteli törvény 74. cikkének (2) bekezdésével összefüggésben, azaz 2018. január 30-án. (2018. évi CXC. tv., 395. pont) – az adatkezelés az ügyintézőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

Az adatokat a számvitel vezetésére kötelezett tisztviselőt előíró jogszabály által előírt ideig (5 év, az adat tárgyát képező pénzügyi évet követő év elejétől számítva) őrzik meg.

az Alapkezelő által érvényesíthető vagy az Alapkezelővel szemben érvényesíthető követelések megállapítása, érvényesítése vagy védelme.

a RODO-rendelet 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja (az ügyintéző jogos érdeke) – az adatfeldolgozás az ügyintéző jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, amely az ügyintéző által felvethető vagy az ügyintézővel szemben felvethető követelések megállapításából, érvényesítéséből vagy védelméből áll.

Az adatokat az ügyvezető által követett jogos érdek fennállásának időtartamáig kell tárolni, de legfeljebb az ügyvezetővel szemben támasztható követelések elévülési idejéig (az ügyvezetővel szembeni követelések elévülési ideje alapvetően hat év).

Az online áruház weboldalának használata és megfelelő működésének biztosítása

A RODO-rendelet 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja (az adminisztrátor jogos érdeke) – az adatkezelés az adminisztrátor jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, amely az online áruház weboldalának működtetéséből és karbantartásából áll.

Az adatokat az Adatkezelő által követett jogos érdek fennállásának időtartamáig, de legfeljebb az Adatkezelőnek az érintett személlyel szemben az Adatkezelő üzleti tevékenysége miatt fennálló követeléseinek elévülési idejéig kell tárolni. Az elévülési időt a jogszabályok, különösen a Polgári Törvénykönyv rendelkezései határozzák meg (az üzleti tevékenységgel kapcsolatos követelések elévülési ideje alapvetően három év, az adásvételi szerződés esetében pedig két év).

Statisztikák vezetése és az online áruház forgalmának elemzése

A RODO rendelet 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja (az Adminisztrátor jogos érdeke) – az adatkezelés az Adminisztrátor jogos érdekeiből eredő célokból szükséges – az online áruház forgalmának statisztikai és elemzési célú feldolgozása az online áruház működésének javítása és a termékek értékesítésének növelése érdekében.

Az adatokat az Adatkezelő által követett jogos érdek fennállásának időtartamáig kell tárolni, de legfeljebb az Adatkezelőnek az érintett személlyel szemben az Adatkezelő üzleti tevékenysége miatt fennálló követeléseinek elévülési idejéig. Az elévülési időt a jogszabályok, különösen a Polgári Törvénykönyv rendelkezései határozzák meg (az üzleti tevékenységgel kapcsolatos igények elévülési ideje alapvetően három év, az adásvételi szerződés esetében pedig két év).

§ 4. AZ ONLINE ÁRUHÁZBAN AZ ADATOK CÍMZETTJEI

  1. A webáruház megfelelő működéséhez, beleértve a megkötött adásvételi szerződések teljesítését is, szükséges, hogy a Rendszergazda külső szervezetek (például szoftverszolgáltató, futár vagy fizetési megbízott) szolgáltatásait vegye igénybe. Az Adatkezelő csak olyan adatfeldolgozók szolgáltatásait veszi igénybe, akik megfelelő garanciákat nyújtanak a megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására, hogy az adatkezelés megfeleljen a RODO-rendelet követelményeinek és védje az érintettek jogait.
  2. Az Adatkezelő a személyes adatokat harmadik országba továbbíthatja, ebben az esetben az Adatkezelő biztosítja, hogy ez egy olyan ország vonatkozásában történik, amely megfelelő szintű védelmet biztosít – a RODO-rendeletnek megfelelően, más országok esetében pedig, hogy az adattovábbítás standard adatvédelmi záradékok alapján történik. Az adatkezelő gondoskodik arról, hogy az érintett hozzájusson adatai másolatához. Az adatkezelő az összegyűjtött személyes adatokat csak akkor és csak olyan mértékben továbbítja, ha és amilyen mértékben az adatkezelés konkrét céljának teljesítéséhez szükséges, a jelen adatvédelmi politikával összhangban.
  3. Az Adatkezelő nem minden esetben és nem minden, az adatvédelmi szabályzatban megjelölt címzettnek vagy címzettkategóriának továbbítja az adatokat – az Adatkezelő csak akkor továbbítja az adatokat, ha az a személyes adatok kezelésének adott céljának teljesítéséhez szükséges, és csak a cél teljesítéséhez szükséges mértékben. Például, ha az Ügyfél személyes behajtást vesz igénybe, az adatai nem kerülnek továbbításra az Adatkezelővel együttműködő fuvarozónak.
  4. A Szolgáltatás Igénybevevőinek és a Webáruház Vásárlóinak személyes adatai a következő címzettekkel vagy címzettkategóriákkal közölhetők:
   1. fuvarozók / szállítmányozók / futárközvetítők / a raktározási és/vagy feladási folyamatot lebonyolító szervezetek – a Webáruházban a Termék postai vagy futárszolgálattal történő kiszállításának módját igénybe vevő Vásárló esetében az Adatkezelő a Vásárló összegyűjtött személyes adatait a kiválasztott fuvarozó, szállítmányozó vagy közvetítő rendelkezésére bocsátja, aki a kiszállítást az Adatkezelő nevében végzi, és ha a kiszállítás külső raktárból történik, a raktározási és/vagy feladási folyamatot lebonyolító szervezet rendelkezésére bocsátja, a Terméknek a Vásárló részére történő teljes kiszállításához szükséges mértékben.
   2. Elektronikus vagy hitelkártyás fizetéseket kezelő szervezetek – amennyiben a Vásárló elektronikus vagy hitelkártyás fizetési módot használ az internetes áruházban, az Adminisztrátor az Ügyfél összegyűjtött személyes adatait a Vásárló által teljesített fizetés kezeléséhez szükséges mértékben az Adminisztrátor megbízásából az internetes áruházban a fent említett fizetéseket kezelő kiválasztott szervezet rendelkezésére bocsátja.
   3. hitelezők / lízingbeadók – a részletfizetési módot vagy a lízing fizetési módot az internetes áruházban használó Ügyfél esetében az Adminisztrátor az Ügyfél összegyűjtött személyes adatait a kiválasztott hitelező vagy lízingbeadó rendelkezésére bocsátja, aki az Adminisztrátor nevében az internetes áruházban a fent említett fizetéseket kiszolgálja, az Ügyfél által teljesített fizetés kiszolgálásához szükséges mértékben.
   4. közvélemény-kutatási rendszer szolgáltatója – olyan Ügyfél esetében, aki beleegyezett abba, hogy véleményt nyilvánítson a megkötött adásvételi szerződéssel kapcsolatban, az Adatkezelő az Ügyfél összegyűjtött személyes adatait az Adatkezelő nevében az internetes áruházban megkötött adásvételi szerződésekkel kapcsolatos közvélemény-kutatási rendszert biztosító kiválasztott szervezet rendelkezésére bocsátja, amennyiben ez szükséges ahhoz, hogy az Ügyfél a közvélemény-kutatási rendszer segítségével kifejthesse véleményét.
   5. azok a szolgáltatók, akik az Adatkezelő számára olyan műszaki, informatikai és szervezési megoldásokat biztosítanak, amelyek lehetővé teszik az Adatkezelő számára üzleti tevékenységének – beleértve az Internetes áruházat és az azon keresztül nyújtott elektronikus szolgáltatásokat – folytatását (különösen az Internetes áruház működtetéséhez szükséges számítógépes szoftverek szolgáltatói, az e-mail és tárhelyszolgáltatók, valamint az Adatkezelő számára üzletviteli és technikai támogató szoftverek szolgáltatói) – az Adatkezelő az Ügyfél összegyűjtött személyes adatait csak abban az esetben és olyan mértékben bocsátja a nevében eljáró választott szolgáltató rendelkezésére, amennyiben és amilyen mértékben az adatkezelés adott céljának megvalósításához szükséges, a jelen Adatvédelmi Szabályzatnak megfelelően.
   6. az Adatkezelő számára könyvelési, jogi vagy tanácsadói szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók (különösen könyvelőiroda, ügyvédi iroda vagy követelésbehajtó ügynökség) – az Adatkezelő az Ügyfél összegyűjtött személyes adatait csak abban az esetben és olyan mértékben bocsátja a nevében eljáró kiválasztott szolgáltató rendelkezésére, amennyiben és amilyen mértékben az adatkezelés adott céljának eléréséhez szükséges, a jelen adatvédelmi politikával összhangban.

§ 5. PROFILALKOTÁS AZ ONLINE ÁRUHÁZBAN

  1. A RODO-rendelet előírja az adatkezelő számára, hogy tájékoztatást adjon az automatizált döntéshozatalról, beleértve a RODO-rendelet 22. cikkének (1) és (4) bekezdésében említett profilalkotást, és legalább ezekben az esetekben releváns információkat az ilyen döntéshozatal módozatairól, valamint az ilyen adatkezelés jelentőségéről és az érintettre gyakorolt várható következményeiről. Erre való tekintettel az Adatkezelő az adatvédelmi szabályzat ezen szakaszában tájékoztatást nyújt a lehetséges profilalkotásról.
  2. Az Adminisztrátor közvetlen marketing célokra profilalkotást alkalmazhat az Online áruházban, de az ennek alapján az Adminisztrátor által hozott döntések nem vonatkoznak az adásvételi szerződés megkötésére vagy elutasítására, illetve az Elektronikus szolgáltatások használatának lehetőségére az Online áruházban. A profilalkotás felhasználásának hatása az Online áruházban például az lehet, hogy kedvezményt adjon egy személynek, kedvezménykódot küldjön neki, emlékeztesse őt a befejezetlen vásárlásokra, olyan termékjavaslatot küldjön neki, amely megfelelhet a személy érdeklődésének vagy preferenciáinak, vagy jobb feltételeket kínál az Online áruház standard ajánlatához képest. A profilalkotás ellenére az egyén szabadon dönthet arról, hogy élni kíván-e az így kapott kedvezménnyel vagy kedvezőbb feltételekkel, és vásárol-e a Webáruházban.
  3. A profilalkotás a webáruházban a személynek a webáruház weboldalán tanúsított viselkedésének automatikus elemzését vagy előrejelzését jelenti, pl. egy adott termék kosárba helyezése, a webáruházban egy adott termék oldalának böngészése vagy a webáruházban történt korábbi vásárlások elemzésével. Az ilyen profilalkotás feltétele, hogy a Rendszergazda a személy személyes adatainak birtokában legyen, hogy a későbbiekben például kedvezménykódot küldhessen a személynek.
  4. Az érintettnek joga van ahhoz, hogy ne terjedjen ki rá olyan döntés hatálya, amely kizárólag automatizált adatkezelésen alapul, ideértve a profilalkotást is, és amely az érintettre nézve joghatással jár, vagy az érintettet hasonlóképpen jelentős mértékben érinti.

§ 6. AZ ÉRINTETT JOGAI

  1. Hozzáféréshez, helyesbítéshez, korlátozáshoz, törléshez vagy hordozhatósághoz való jog – Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől hozzáférést kérjen a személyes adataihoz, azok helyesbítését, törlését („az elfeledtetéshez való jog”) vagy az adatkezelés korlátozását, valamint jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen, és joga van adatai hordozhatóságához. A fenti jogok gyakorlásának részletes feltételeit a RODO-rendelet 15-21. cikkei tartalmazzák.
  2. A hozzájárulás bármikor történő visszavonásához való jog – az a személy, akinek adatait az adatkezelő kifejezett hozzájárulás alapján (a RODO-rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja vagy 9. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján) kezeli, jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja anélkül, hogy a hozzájárulás alapján a visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét befolyásolná.
  3. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – az a személy, akinek adatait az Adatkezelő kezeli, jogosult panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál a RODO-rendelet és a lengyel jog, különösen a személyes adatok védelméről szóló törvény rendelkezéseiben meghatározott módon és módon. Lengyelországban a felügyeleti hatóság a Személyes Adatvédelmi Hivatal elnöke.
  4. Tiltakozáshoz való jog – Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (közérdek vagy feladatok) vagy f) pontján (az adatkezelő jogos érdeke) alapuló kezelése ellen, ideértve az e rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő nem kezelheti tovább ezeket a személyes adatokat, kivéve, ha az adatkezelő igazolja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek az érintett érdekeinek érvényesítését, gyakorlását vagy védelmét szolgálják.
  5. A közvetlen üzletszerzés elleni tiltakozáshoz való jog – amennyiben a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés céljából történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok ilyen célú kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az adatkezelés a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
  6. Az adatvédelmi szabályzat ezen szakaszában említett jogok gyakorlása érdekében az Adatkezelővel úgy lehet kapcsolatba lépni, hogy megfelelő írásos üzenetet vagy e-mailt küld az Adatkezelőnek az adatvédelmi szabályzat elején megadott címére, vagy az internetes áruház weboldalán elérhető kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül.

§ 7. SÜTIK A WEBSHOPBAN ÉS AZ ANALITIKA

  1. A sütik olyan szöveges fájlok formájában tárolt kis információdarabok, amelyeket egy szerver küld és az Internet Shop weboldalán tárol (pl. a számítógép, laptop vagy okostelefon memóriakártyájának merevlemezén – attól függően, hogy a látogató milyen eszközzel látogatja az Internet Shopot). A sütikről, valamint a létrehozásuk történetéről részletes információ többek között itt található: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.
  2. A webáruház által küldött sütik az alábbi kritériumok szerint különböző típusokba sorolhatók:

A beszállítójuk miatt:

 1. saját (a Rendszergazda weboldala által létrehozott Online Shop) és
 2. harmadik felek (az Alapkezelőn kívül) tulajdonát képezik

A webáruház weboldalát látogató személy eszközén való tárolási idő miatt:

 1. munkamenet (a webáruházból való kijelentkezésig vagy a böngésző kikapcsolásáig tárolódik) és
 2. állandó (az egyes fájlok paraméterei által meghatározott ideig vagy kézi törlésig tárolják)

Használatuk célja miatt:

 1. szükséges (az Internet Shop weboldalának megfelelő működéséhez),
 2. funkcionális/preferenciális (lehetővé teszi, hogy a webáruház weboldala a látogató preferenciáihoz igazodjon),
 3. analitikai és teljesítményelemzés (információgyűjtés arról, hogyan használják a webáruház weboldalát),
 4. marketing, reklám és közösségi média (az internetes áruház oldalát meglátogató személyre vonatkozó információk gyűjtése reklámok megjelenítése, személyre szabása, hatékonyságuk mérése és egyéb marketingtevékenységek végzése céljából, beleértve az internetes áruház oldalától különálló weboldalakon, például közösségi hálózatokon vagy az internetes áruházzal azonos hirdetési hálózatokhoz tartozó egyéb oldalakon történő reklámozást).
  1. Az Adminisztrátor a következő konkrét célokból kezelheti a sütikben szereplő adatokat, amikor a látogatók a webáruház weboldalát használják:

A sütik használatának céljai a Rendszergazda online áruházában

a vásárlók azonosítása, hogy bejelentkeztek az online áruházba, és annak jelzése, hogy be vannak jelentkezve (alapvető cookie-k)

az Ön által a kosarába tett termékek megjegyzése a megrendelés leadása céljából (cookie-k szükségesek)

a kitöltött megrendelőlapok, felmérések vagy az online áruházba való bejelentkezési adatok tárolása (alapvető és/vagy funkcionális/preferencia sütik).

az internetes áruház weboldalának tartalmának az Ügyfél egyéni preferenciáihoz való igazítása (pl. színek, betűméret, oldal elrendezése) és az internetes áruház oldalainak használatának optimalizálása (funkcionális/preferencia sütik).

anonim statisztikák vezetése arról, hogy hogyan használják az Internet Shop weboldalát (statisztikai sütik)

reklámok megjelenítése és megjelenítése, a reklámok megjelenítésének korlátozása és a Vásárló által nem kívánt reklámok figyelmen kívül hagyása, a reklámok hatékonyságának mérése, valamint a reklámok személyre szabása, azaz a Webáruház látogatóinak viselkedési jellemzőinek tanulmányozása a látogatók tevékenységének anonim elemzése révén (pl. bizonyos oldalak ismételt látogatása, kulcsszavak stb.), annak érdekében, hogy a látogatók profilját kialakítsák és a várható érdeklődési körükhöz igazított reklámokat küldjenek nekik, akkor is, ha a Google Ireland Ltd. és a Meta Platforms Ireland Ltd. hirdetési hálózatának más honlapjait látogatják. (marketing, reklám és közösségi média sütik)

  1. A legnépszerűbb webböngészőkkel az alábbiak szerint ellenőrizhető, hogy a Webáruház weboldala mely sütiket (beleértve a sütik időtartamát és szolgáltatóját) küldi egy adott időpontban:

A Chrome böngészőben:

(1) a címsorban kattintson a bal oldali lakat ikonra, (2) menjen a „Sütik” fülre.

A Firefox böngészőben:

(1) a címsorban kattintson a bal oldali pajzs ikonra, (2) lépjen az „Engedélyezett” vagy „Blokkolt” fülre, (3) kattintson a „Webhelyközi követő sütik”, „Közösségi média követő elemek” vagy „Nyomon követő elemeket tartalmazó tartalom” dobozra.

Az Internet Explorerben:

(1) kattintson az „Eszközök” menüre, (2) menjen az „Internetes beállítások” fülre, (3) menjen az „Általános” fülre, (4) menjen a „Beállítások” fülre, (5) kattintson a „Fájlok megtekintése” mezőre.

Az Opera böngészőben:

(1) a címsorban kattintson a bal oldali lakat ikonra, (2) menjen a „Sütik” fülre.

a Safari böngészőben:

(1) kattintson a „Beállítások” menüre, (2) lépjen az „Adatvédelem” fülre, (3) kattintson a „Webhelyadatok kezelése” mezőre.

A böngészőtől függetlenül, a rendelkezésre álló eszközök segítségével, például a következő címen: https://www.cookiemetrix.com/ vagy: https://www.cookie-checker.com/.

  1. Alapértelmezés szerint a piacon elérhető legtöbb webböngésző elfogadja a sütik tárolását. A cookie-k használatának feltételeit a böngésző beállításain keresztül határozhatja meg. Ez azt jelenti, hogy Ön például részben korlátozhatja (pl. ideiglenesen) vagy teljesen letilthatja a sütik tárolásának lehetőségét – ez utóbbi esetben azonban ez hatással lehet az internetes áruház bizonyos funkcióira (például előfordulhat, hogy nem lehet követni a megrendelés útját a megrendelőlapon keresztül, mivel a termékek nem maradnak meg a kosárban a megrendelés leadásának egymást követő lépései során).
  2. Az Ön böngészőjének a cookie-kra vonatkozó beállításai relevánsak a webáruházunk által történő cookie-használathoz való hozzájárulása szempontjából – az előírásoknak megfelelően ez a hozzájárulás a böngésző beállításain keresztül is kifejezhető. Arról, hogy a legnépszerűbb webböngészőkben hogyan módosíthatja a cookie-kra vonatkozó beállításokat, illetve hogyan törölheti azokat saját maga, részletes információkat a webböngésző súgójában és a következő oldalakon talál (csak kattintson a megfelelő linkre):

a Chrome böngésző

Firefoxban

az interneten Explorer

a Opera böngésző

a Safari böngészőben

a Microsoft Edge böngészőben

  1. A Rendszergazda a Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország) által nyújtott Google Analytics, Universal Analytics szolgáltatásokat használhatja az Online áruházban. Ezek a szolgáltatások segítenek az Adminisztrátornak statisztikákat vezetni és elemezni az Online Shop forgalmát. Az összegyűjtött adatokat a fenti szolgáltatások feldolgozzák, hogy statisztikákat készítsenek a webáruház adminisztrációjának és a webáruház forgalmának elemzése érdekében. Ezek az adatok összesített jellegűek. Az Adminisztrátor a fenti szolgáltatások használata során az internetes áruházban olyan adatokat gyűjt, mint az internetes áruházba látogatók megszerzésének forrása és médiuma, valamint az internetes áruház weboldalán való viselkedésük módja, a weboldal látogatásának eszközeire és böngészőire vonatkozó információk, IP és domain, földrajzi adatok, valamint demográfiai adatok (életkor, nem) és érdeklődési körök.
  2. Lehetőség van arra, hogy az érintett személy egyszerűen letiltsa a Google Analytics számára a webáruház weboldalán végzett tevékenységéről szóló információk átadását – ehhez például telepíthet egy, a Google Ireland Ltd. által biztosított böngésző-kiegészítőt, amely itt érhető el: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
  3. A Google Ireland Ltd. által nyújtott hirdetési és elemzési szolgáltatások internetes áruházban való használatának lehetőségével kapcsolatban az Adminisztrátor felhívja a figyelmet arra, hogy a Google Ireland Ltd. által az internetes áruház látogatói adatainak (beleértve a cookie-kban tárolt információkat) feldolgozásának elveiről szóló teljes körű tájékoztatás a Google szolgáltatásainak adatvédelmi szabályzatában található, amely a következő címen érhető el: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

§ 8. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

  1. Az internetes áruház tartalmazhat más weboldalakra mutató linkeket. Az Adminisztrátor arra ösztönzi, hogy más weboldalak meglátogatása után ismerkedjen meg az ott meghatározott adatvédelmi szabályzattal. Ez az adatvédelmi szabályzat kizárólag az Adminisztrátor internetes áruházára vonatkozik.

§ 9 ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSA – letöltés